OBJECTIUS

GOINNOWATER

Definim objectius concrets, per a aconseguir través de la seua consecució resultats reals, mesurables i efectius

CO-CREACIÓ PARTICIPATIVA

Involucrar a tots els agents implicats en un procés de definició conjunta d'interessos, preferències i necessitats

PROPOSAR SOLUCIONS

que permeten mesurar, comparar i millorar contínuament l'eficàcia de l'ús de l'aigua i de l'energia a nivell de parcel·la

SISTEMA DE CODI OBERT

Desenvolupar i provar un sistema informàtic en codi obert per a calcular i comparar  l'eficiència de l'ús de l'aigua i l'energia a escala de parcel·la en la CR Foia del Pou

TRANSFERÈNCIA

Promoure la transferència d'aquesta eina de gestió a altres cultius, altres zones geogràfiques i altres sistemes de reg.

DESCRIPCIÓ

GOINNOWATER basa la seua estratègia per a augmentar la productivitat dels cultius i millorar la gestió de l'aigua de reg i l'energia consumida en el desenvolupament d'un programa informàtic en codi obert, que mesure l'eficiència de l'ús d'aquests factors en funció de diferents indicadors de gestió, que detecte ineficiències a escala de parcel·la aplicant tècniques d'avaluació comparativa i que propose mesures per a la millora contínua de la productivitat, la rendibilitat i la sostenibilitat de les explotacions de fruiteres en regadiu.

El procediment proposat implica calcular una sèrie d'indicadors de gestió a partir de les dades de diverses parcel·les pertanyents a diferents productors; dades de consum d'aigua i energia obtinguts d'aqueixes mateixes parcel·les en els registres de les comunitats de regants respectives, i dades de producció i qualitat registrats per la cooperativa al llarg del temps. Es tracta d'una orientació de tipus Big Data, centrada en l'acompliment de l'agricultor/cooperativista com a eix central de la presa de decisions en el maneig del cultiu.RESULTATS ESPERATS

Aconseguir una reducció de l'ús d'aigua i energia i augmentar la seua productivitat:

  • suposarà un ús més eficient dels recursos hídrics i energètics

  • millorarà la viabilitat econòmica i por tanto la competitivitat de les explotacions agrícoles

  • contribuirà a reduir el nivell d'emissions de CO2 per la reducció del consum energètic.

GOINNOWATER exposa l'oferta científica investigadora a una necessitat manifesta del sector de l'agricultura de regadiu, posant a la disposició dels agricultors una tecnologia dissenyada a mesura de les seues necessitats, amb l'assistència i serveis d'assessorament que permeten la seua ràpida difusió i apropiació per part dels usuaris. Sorgeix de la necessitat de fer més estreta la relació entre els agricultors, els gestors de les comunitats de regants, les cooperatives i els investigadors per a calibrar i avaluar un sistema d'ajuda a la decisió en condicions locals, que siga assequible i accessible, mostrant amb això els seus beneficis potencials.